โทรศัพท์

+083-3669898,092-2479365-66 02-966-1655

อีเมล์

info@aspetroleum.co.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 8:00 - 17:00

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง
ส่วนที่ ๑
ลักษณะของแผนผัง
ข้อ ๔๙ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง ต้องมีแผนผังโดยสังเขปและแผนผังบริเวณ
ดังต่อไปนี้
(๑) แผนผังโดยสังเขป ต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐ (๑)
(๒) แผนผังบริเวณ ต้องแสดงเขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ตั้งของถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และห้องเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
ส่วนที่ ๒
ลักษณะและระยะปลอดภัย
ข้อ ๕๐ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง ที่มีการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัยภายใน ดังต่อไปนี้
(๑) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่เก็บไว้ในห้องเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ
(ก) ผนังของห้องเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงต้องอยู่ห่างจากเขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร
(ข) ห้องเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีช่องระบายอากาศติดตั้งที่ระดับพื้นไม่น้อยกว่า
สองช่อง แต่ละช่องมีพื้นที่หน้าตัดสุทธิหรือช่องเปิดโล่งไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเซนติเมตร
และต้องก่อสร้างด้วยวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อเพลิงเป็นส่วนใหญ่
(๒) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่ภายนอกห้องเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
(ก) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงต้องตั้งห่างจากเขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและอาคารยกเว้น
หลังคาคลุมถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร โดยรอบ
(ข) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงต้องตั้งบนพื้นคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เซนติเมตร
และต้องมีขอบผนังคอนกรีตหรือก่ออิฐฉาบปูนสูงไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้
น้ำมันเชื้อเพลิงรั่วไหลออก
หน้า ๓๔
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓
ข้อ ๕๑ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง ที่มีการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้
ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องมีลักษณะและระยะปลอดภัยภายใน ดังต่อไปนี้
(๑) ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและถังน้ำมันเชื้อเพลิงต้องตั้งห่างจากเขตสถานีบริการน้ำมัน
เชื้อเพลิงและอาคารยกเว้นหลังคาคลุมถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตรโดยรอบ
(๒) ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและถังน้ำมันเชื้อเพลิงต้องตั้งบนพื้นคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า
๑๐.๐๐ เซนติเมตร และต้องมีขอบผนังคอนกรีตหรือก่ออิฐฉาบปูนสูงไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เซนติเมตร
เพื่อป้องกันไม่ให้นํ้ามันเชื้อเพลิงรั่วไหลออก
ส่วนที่ ๓
การเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
ข้อ ๕๒ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง สามารถเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดที่ไม่ใช่
น้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันก๊าดไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงได้ชนิดละไม่เกินสองถัง
ข้อ ๕๓ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง สามารถเก็บน้ำมันหล่อลื่นหรือน้ำมันก๊าด
ได้ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร โดยต้องเก็บไว้ในขวดน้ำมันเชื้อเพลิง กระป๋องน้ำมันเชื้อเพลิง หรือถังน้ำมัน
เชื้อเพลิง
ส่วนที่ ๔
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องสูบ ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และอุปกรณ์
ข้อ ๕๔ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องสูบ ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และอุปกรณ์ต้องมีลักษณะ
และวิธีการติดตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ได้ติดตั้งไว้ในตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องตั้งตรงและวางอยู่บนพื้น
ของสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง มีช่องจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ด้านบนของถัง
(๒) ห้ามทำการสูบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดแรงดันอากาศภายในถังน้ำมัน
เชื้อเพลิง
(๓) ห้ามต่อท่อน้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างถังน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าด้วยกัน
(๔) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องปิดฝาไว้ตลอดเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน
หน้า ๓๕
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓
(๕) ตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) ต้องเป็นชนิดที่ติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ภายในตู้จ่าย
(ข) บริเวณที่ติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมีช่องระบายอากาศที่ระดับพื้นไม่น้อยกว่า
๒ ช่อง แต่ละช่องมีพื้นที่หน้าตัดสุทธิหรือช่องเปิดโล่งไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเซนติเมตร
(ค) สายหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นชนิดที่ใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ สามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิต และทนความดันทดสอบได้ไม่น้อยกว่า ๕๑๗ กิโลปาสกาล (๗๕ ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว)
(ง) หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
๑) มีอุปกรณ์ที่หยุดการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงได้โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้
น้ำมันเชื้อเพลิงล้นถังในขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
๒) ต้องเป็นชนิดป้องกันน้ำมันเชื้อเพลิงหกลงพื้นดินในกรณีที่หัวจ่ายน้ำมัน
เชื้อเพลิงหลุดจากช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะ
๓) เมื่อต่อเข้ากับช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะแล้วต้องไม่ลื่นหลุดออก
จากช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของยานพาหนะได้ง่าย
(๖) เครื่องสูบและอุปกรณ์สูบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเป็นชนิดที่ใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิง
โดยเฉพาะ และต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ
ส่วนที่ ๕
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข้อ ๕๕ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ง ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย
ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือน้ำยาดับเพลิงขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า
๖.๘๐ กิโลกรัม จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งเครื่อง ไว้ที่บริเวณถังน้ำมันเชื้อเพลิงหรือตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
โดยเครื่องดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
หน้า ๓๖
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓
(๒) ต้องมีทรายในปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร เก็บไว้ในบริเวณใกล้ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
และสามารถนำมาใช้งานได้สะดวกตลอดเวลา
ข้อ ๕๖ บริเวณถังน้ำมันเชื้อเพลิงหรือตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภท ง ต้องจัดให้มีป้ายเตือนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๖
ข้อ ๕๗ ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องจัดให้มีผู้ดูแลตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดเวลาที่มีการ
จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และต้องควบคุมมิให้มีการกระทำการใด ๆ ที่ทำให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ
ภายในเขตสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
หมวด ๖
สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท จ
ส่วนที่ ๑
ลั

บทความแนะนำ

Call Now Button